ประชดประชัน

ภาษาอังกฤษ


v be sarcastic
ความหมายเหมือนกับ: แดกดัน , กระทบกระแทก , กระแหนะกระแหน
คำที่เกี่ยวข้อง: speak sarcastically , ridicule , ridicule with sarcasm , use insulting language , use sarcasm
ตัวอย่างประโยค: น้ำเสียงของเขาราบเรียบจนจับไม่ได้ว่าพูดจริงหรือประชดประชัน