ประจ๋อประแจ๋

ภาษาอังกฤษ


v flatter
ความหมายเหมือนกับ: ประจบประแจง , ฉอเลาะ , ออเซาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: curry favour with , fawn on , toady , make up to
ตัวอย่างประโยค: เขาประจ๋อประแจ๋เธอจนเธอขัดเขาไม่ได้