ประจุไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ


n electric charge
คำอธิบาย: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ
ตัวอย่างประโยค: ไอออนคืออนุภาคอิสระซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวกหรือลบ