ประจำปี

ภาษาอังกฤษ


adj yearly
คำอธิบาย: ที่กำหนดให้มีเป็นประจำทุกปี
ความหมายเหมือนกับ: รายปี
คำที่เกี่ยวข้อง: annual
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนจะจัดงานประจำปีขึ้นภายในโรงเรียนราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม