ประจำตำแหน่ง

ภาษาอังกฤษ


v be in the position of
คำอธิบาย: เข้ารับตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: ประจำการ
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกส่งไปประจำตำแหน่งใกล้ชายแดน
adj employer-provided
คำอธิบาย: ที่มีมาควบคู่กับตำแหน่ง เช่น รถประจำตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาสั่งขบวนรถติดตามกลับที่ตั้งทั้งหมดเหลือไว้แต่เพียงรถประจำตำแหน่ง