ประจำชาติ

ภาษาอังกฤษ


adj national
ตัวอย่างประโยค: ศาสนาพุทธเป็นศาสนาสำคัญประจำชาติ