ประจำจังหวัด

ภาษาอังกฤษ


adj provincial
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดเดิม