ประจักษ์แจ้ง

ภาษาอังกฤษ


v be evident
ความหมายเหมือนกับ: เห็นประจักษ์ , ปรากฏชัด , เข้าใจ , ตระหนัก , เข้าใจแจ่มแจ้ง , ทราบ , รู้
คำที่เกี่ยวข้อง: be certain , be convinced , be obvious , be clear , realize
ตัวอย่างประโยค: พี่น้องประจักษ์แจ้งในการกระทำของเขา