ประจักษ์

ภาษาอังกฤษ


v be evident
คำอธิบาย: ปรากฏชัด อาจเป็นทางตาหรือใจก็ได้
ความหมายเหมือนกับ: กระจ่าง , แจ่มแจ้ง , เข้าใจ , ตระหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: be certain , be convinced , be obvious , be clear , realize
ตัวอย่างประโยค: ข้อค้นพบของเขาทำให้โลกต้องประจักษ์ในอำนาจของวิธีการทางวิทยาศาสตร์