ประกาศนียบัตรชั้นสูง

ภาษาอังกฤษ


n diploma
คำอธิบาย: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ในระดับอุดมศึกษา
หน่วยนับ: ใบ
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2541 ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง