ประกาศนียบัตร

ภาษาอังกฤษ


n certificate
คำอธิบาย: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปกติต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: ใบสุทธิ , วุฒิบัตร , ใบรับรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: diploma , testimonial
ตัวอย่างประโยค: เขาเรียนจบระดับปวส. โดยมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้