ประกาศ

ภาษาอังกฤษ


n notice
คำอธิบาย: ข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกัน
ความหมายเหมือนกับ: ข้อมูล , ข่าวสาร , ข่าว
คำที่เกี่ยวข้อง: notification , announcement , declaration , proclamation
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลปิดประกาศให้ประชาชนไปเสียภาษี
v announce
ความหมายเหมือนกับ: แจ้ง , ป่าวร้อง , แจ้งให้ทราบ , ประชาสัมพันธ์ , เผยแพร่ , บอกกล่าว , พูด , แถลง
คำที่เกี่ยวข้อง: proclaim , declare , promulgate , publish , state
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลประกาศว่าจะเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม