ประกาศ

ภาษาอังกฤษ


n notice
คำอธิบาย: ข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกัน
ความหมายเหมือนกับ: ข้อมูล , ข่าวสาร , ข่าว
คำที่เกี่ยวข้อง: notification , announcement , declaration , proclamation
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลปิดประกาศให้ประชาชนไปเสียภาษี
v announce
ความหมายเหมือนกับ: แจ้ง , ป่าวร้อง , แจ้งให้ทราบ , ประชาสัมพันธ์ , เผยแพร่ , บอกกล่าว , พูด , แถลง
คำที่เกี่ยวข้อง: proclaim , declare , promulgate , publish , state
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลประกาศว่าจะเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม

คำที่มี "ประกาศ" ในคำ


ประกาศตัว v declare oneself
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล

ประกาศรับ v announce one is accepting application
คำอธิบาย: แจ้งให้ทราบถึงการรับสมัคร
ความหมายเหมือนกับ: รับสมัคร , ประกาศรับสมัคร
ตัวอย่างประโยค: หากบริษัทเรามีตำแหน่งว่าง เราจะประกาศรับทันที

ประกาศนียบัตรชั้นสูง n diploma
คำอธิบาย: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ในระดับอุดมศึกษา
หน่วยนับ: ใบ
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2541 ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

ประกาศสงคราม v declare war
ความหมายเหมือนกับ: ทำสงคราม
ตัวอย่างประโยค: อังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนี

ประกาศอิสรภาพ v declare independence
ความหมายเหมือนกับ: ปลดปล่อย
ตัวอย่างประโยค: วันนี้เป็นวันที่ประเทศอเมริกาประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ

ประกาศนียบัตร n certificate
คำอธิบาย: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปกติต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: ใบสุทธิ , วุฒิบัตร , ใบรับรอง
ตัวอย่างประโยค: เขาเรียนจบระดับปวส. โดยมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้

ประกาศใช้ v promulgate
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศิต n command
ความหมายเหมือนกับ: คำสั่งเด็ดขาด , คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์
ตัวอย่างประโยค: เขาขัดขืนประกาศิตพระผู้เป็นเจ้า

ประกาศรับสมัคร v announce one is accepting application
ความหมายเหมือนกับ: รับสมัคร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ n vocational certificate

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง n high vocational Certificate

อัญประกาศ n quotation marks
คำอธิบาย: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ สำหรับเขียนคร่อมคำหรือข้อความ เพื่อแสดงว่าข้อความนั้นเป็นคำพูด หรือเพื่อเน้นความนั้นให้เด่นชัดขึ้นเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหมายคำพูด

อัญประกาศเดี่ยว n single quotation marks
คำอธิบาย: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ´ ´

ใบปิดประกาศ n poster
หน่วยนับ: แผ่น, ใบ
ความหมายเหมือนกับ: โปสเตอร์
ตัวอย่างประโยค: ทั้ง 2 พรรคการเมืองหาเสียงร่วมกันโดยมีการทำใบปิดประกาศโฆษณาร่วมกัน

ผู้ประกาศข่าว n announcer
คำอธิบาย: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้อ่านข่าว , ผู้รายงานข่าว
ตัวอย่างประโยค: การรายงานข่าวของสถานีนี้ใช้ผู้ประกาศข่าวถึง 5 คน ซึ่งถือว่าเกินความจำเป็น

คำประกาศ n announcement
คำอธิบาย: เนื้อความที่บอกให้รู้ทั่วกัน
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าอ่านคำประกาศกล่าวสดุดีหน่วยต่างๆ ที่ทำการรบในศึกคราวนี้

ป่าวประกาศ v announce
คำอธิบาย: บอกให้รู้ทั่วกัน
ความหมายเหมือนกับ: ประกาศ , ป่าว
ตัวอย่างประโยค: เรามีข้อมูลที่ค่อนข้างจะแจ้งว่าชัยชนะครั้งแรกที่พันธมิตรป่าวประกาศไปทั่วโลกนั้นห่างไกลจากความถูกต้อง

ป้ายประกาศ n sign board
คำอธิบาย: แผ่นหนังสือมีแจ้งความไว้ให้คนดู
หน่วยนับ: ป้าย, แผ่น
ตัวอย่างประโยค: ผมจะเป็นคนแรกที่เขียนป้ายประกาศให้นักศึกษารู้ว่าอาจารย์คนไหนไม่ควรเข้าเรียน

ปิดประกาศ v post a notice
คำอธิบาย: นำแผ่นป้ายประกาศมาติดไว้เพื่อแจ้งให้ผู้คนทราบ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถส่งบทความมาปิดประกาศบนบอร์ดไฟฟ้านี้ได้

ผู้ประกาศ n announcer
คำอธิบาย: ผู้อ่านข่าวทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ดำเนินรายการ
ตัวอย่างประโยค: ฤดีมาสสอบเป็นผู้ประกาศเมื่อหลายปีก่อน

อัญประกาศ n quotation mark
คำอธิบาย: เครื่องหมายวรรคตอน สำหรับขีดคร่อมคำหรือข้อความเพื่อแสดงว่าเป็นคำพูด
หน่วยนับ: ตัว, คู่
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหมายคำพูด
ตัวอย่างประโยค: ประโยคนี้ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ

อัญประกาศเดี่ยว n single quotation mark
คำอธิบาย: เครื่องหมายวรรคตอน ´ ´ ซ้อนอยู่ในข้อความที่มีเครื่องหมายอัญประกาศ
หน่วยนับ: ตัว, คู่

เสียงประกาศ n announcement
คำอธิบาย: เสียงป่าวร้องเพื่อแจ้งให้ทราบ
ตัวอย่างประโยค: งานวัดเลิกลาไปพร้อมกับเสียงประกาศชื่อผู้ใจบุญรายสุดท้ายทางไมโครโฟน

หมายประกาศ n notice
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: ประกาศ
ตัวอย่างประโยค: พระองค์โปรดให้มีหมายประกาศ ห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ในเวลาเฉลิมพระชนมพรรษา

กิตติกรรมประกาศ n acknowledgement
คำอธิบาย: ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ มักเขียนไว้ตอนต้นของวิทยานิพนธ์
ตัวอย่างประโยค: เขาเขียนกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี

ที่ประกาศ n board
ความหมายเหมือนกับ: ป้ายประกาศ

ใบประกาศ n poster
ตัวอย่างประโยค: ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท

ใบประกาศ n poster
ตัวอย่างประโยค: ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท

ติดประกาศ v post a notice
คำอธิบาย: ติดป้ายบอกเรื่องราวให้ทราบทั่วกัน
ตัวอย่างประโยค: ทางมหาวิทยาลัยจะติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในวันพรุ่งนี้

ใบประกาศ n poster
ตัวอย่างประโยค: ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท

คำประกาศิต n command
ความหมายเหมือนกับ: คำสั่ง

ป่าประกาศ v proclaim
ความหมายเหมือนกับ: ประกาศ , ป่าวร้อง

การประกาศ n stating
ความหมายเหมือนกับ: การบอก , การเล่า , การเปิดเผย , การอธิบาย , การชี้แจง

การประกาศ n revelation
ความหมายเหมือนกับ: การเปิดเผยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top