ประกาย

ภาษาอังกฤษ


n spark
คำอธิบาย: แสงที่เห็นกระเด็นกระจายออกจากวัตถุที่ลุกเป็นไฟ แสงที่เห็นกระเด็นกระจายออกจากของแข็งบางอย่างที่กระทบกันอย่างแรง โดยปริยายหมายถึงแสงที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ความสุกใส , ความสว่างไสว , ความแวววาว
คำที่เกี่ยวข้อง: flash , sparkle , shine
ตัวอย่างประโยค: นัยน์ตาเขาเป็นประกายวับ