ประกันสังคม

ภาษาอังกฤษ


n social security
ตัวอย่างประโยค: รัฐต้องจัดให้มีการประกันสังคมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของประชาชน