ประกันภัย

ภาษาอังกฤษ


n insurance
คำอธิบาย: ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีที่หากมีวินาศภัย ขึ้นหรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา
ความหมายเหมือนกับ: สัญญาประกันภัย
ตัวอย่างประโยค: คุณจะได้สินไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยหากคุณทำประกันภัยไว้