ประกันชีวิต

ภาษาอังกฤษ


n life insurance
คำอธิบาย: ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์โดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง และในการนี้ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย ให้แก่ผู้รับประกันภัย
หน่วยนับ: ฉบับ, เล่ม, แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: สัญญาประกัน , สัญญาประกันชีวิต
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัย เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2536