ประกอบพิธี

ภาษาอังกฤษ


v perform a ceremony
ความหมายเหมือนกับ: กระทำพิธี