ประกอบ

ภาษาอังกฤษ


v run
ความหมายเหมือนกับ: ทำ , ประกอบกิจ
คำที่เกี่ยวข้อง: do , carry on , perform
ตัวอย่างประโยค: เขาประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งทอ
v be composed of
คำที่เกี่ยวข้อง: be compounded of/from , consist of , be comprised of
ตัวอย่างประโยค: น้ำประกอบด้วยออกซิเจนและไฮโดรเจน
v assemble
คำอธิบาย: เอาชิ้นส่วนต่างๆ มารวมหรือคุมกันเข้าเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: ประสม , ก่อรูป , รวมตัวกันขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: put together , fit together , form
ตัวอย่างประโยค: บริษัทต้องการจ้างพนักงานมาประกอบรถจักรยานยนต์
v support
ความหมายเหมือนกับ: เสริม , เพิ่มเติม
คำที่เกี่ยวข้อง: supplement , be added to , be an accessory to
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการนำวัยวุฒิมาประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง
v prepare (food)
คำอธิบาย: ประสมหรือปรุงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ปรุง , คลุกเคล้า , ผสม
คำที่เกี่ยวข้อง: cook , concoct , dress
ตัวอย่างประโยค: แม่กำลังประกอบอาหาร
v make of
ความหมายเหมือนกับ: ทำจาก
ตัวอย่างประโยค: กล่องใส่ดินสอนี้ประกอบจากวัสดุเหลือใช้