ประกวด

ภาษาอังกฤษ


v contest
คำอธิบาย: แข่งขันเพื่อเลือกเฟ้นเอาดี โดยมีการตัดสิน
ความหมายเหมือนกับ: แข่งขัน
คำที่เกี่ยวข้อง: compete , contend , vie
ตัวอย่างประโยค: เธอส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด