ปรองดอง

ภาษาอังกฤษ


v harmonize
คำอธิบาย: ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย, ตกลงกันด้วยไมตรีจิต
ความหมายเหมือนกับ: ออมชอม , ประนีประนอม , ยอมกัน , ไม่แก่งแย่งกัน , กลมกลืน , สมัครสมาน , ลงรอย
คำที่เกี่ยวข้อง: be reconciled , be in harmony , compromise , come to terms , be in concord
ตัวอย่างประโยค: พี่น้องคู่นี้ปรองดองกันดีนะ