ปรวนแปร

ภาษาอังกฤษ


v change
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา , เปลี่ยนแปลง , แปรปรวน , ผันแปร
คำที่เกี่ยวข้อง: alter , vary , shift , veer , be uncertain , fluctuate
คำตรงข้าม: คงที่ , นิ่ง , ถาวร
ตัวอย่างประโยค: หมู่นี้อากาศปรวนแปร