ปรมาณู

ภาษาอังกฤษ


n atom
คำอธิบาย: ส่วนของสารที่มีขนาดเล็กที่สุดจนไม่สามารถจะแยกย่อยได้อีกด้วยวิธีเคมี
ความหมายเหมือนกับ: อะตอม
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์กำลังพยายามควบคุมปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ