ปรนัย

ภาษาอังกฤษ


n objective
คำอธิบาย: เรียกการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบปรนัย
คำตรงข้าม: อัตนัย
ตัวอย่างประโยค: ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษามาเลย์เป็นแบบปรนัย
n objective
คำอธิบาย: ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุวิสัย
ตัวอย่างประโยค: กระแสเรียกร้องเหล่านี้เป็นผลดีต่อวงวรรณกรรมทำให้การวิจารณ์มีมาตรฐานเป็นปรนัยและกระทบกระเทือนทุกฝ่ายน้อยที่สุด