ปมเด่น

ภาษาอังกฤษ


n superiority complex
ความหมายเหมือนกับ: ปมเขื่อง , ลักษณะเด่น , ลักษณะพิเศษ
คำตรงข้าม: ปมด้อย
ตัวอย่างประโยค: ลักษณะบ้านช่องและความเป็นอยู่ทุกๆ ด้าน ทำให้เกิดปมด้อยหรือปมเด่นได้