ปมประสาท

ภาษาอังกฤษ


n site of nerve cells
คำอธิบาย: ตำแหน่งที่อยู่ของเซลล์ประสาท