ปน

ภาษาอังกฤษ


v mix
ความหมายเหมือนกับ: ประสม , แกมกัน , รวมกัน , ประสาน , ผสาน , ปนเป , ผสมผสาน , ผสม , คละเคล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: adulterate , mingle , be mixed , blend
ตัวอย่างประโยค: บางคนชอบทานข้าวที่มีข้าวจ้าวปนกับข้าวเหนียว