ปทานุกรม

ภาษาอังกฤษ


n dictionary
คำอธิบาย: หนังสือสำหรับค้นคว้าความหมายของคำที่เรียงตามลำดับบท
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: พจนานุกรม , อภิธานคำศัพท์
คำที่เกี่ยวข้อง: lexicon , glossary
ตัวอย่างประโยค: ปทานุกรมแบบใหม่มีทั้งฉบับอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ