ปทัสถาน

ภาษาอังกฤษ


n norm
ความหมายเหมือนกับ: บรรทัดฐาน , กฎเกณฑ , ์ ระเบียบ , แบบแผน
คำที่เกี่ยวข้อง: standard , criterion , yardstick