ปทัฏฐาน

ภาษาอังกฤษ


n norm
คำอธิบาย: แบบแผนสำหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ความหมายเหมือนกับ: บรรทัดฐาน , ปทัสถาน , กฎเกณฑ , ์ ระเบียบ , แบบแผน
คำที่เกี่ยวข้อง: standard , criterion , yardstick