ปณิธาน

ภาษาอังกฤษ


n determination
คำอธิบาย: การตั้งความปรารถนา
ความหมายเหมือนกับ: ประณิธาน
คำที่เกี่ยวข้อง: wish , resolution , aspiration
ตัวอย่างประโยค: เราตั้งปณิธานในชีวิตว่าจะต้องทำงานเพื่อส่วนรวม