ปฐมโพธิกาล

ภาษาอังกฤษ


n first time of enlightenment of Buddha
คำอธิบาย: กาลแรกตรัสรู้ คือ ระยะเวลานับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จนถึงทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธ
ความหมายเหมือนกับ: กาลแรกตรัสรู้