ปฐมเทศนา

ภาษาอังกฤษ


n Buddha´s first sermon
คำอธิบาย: เทศนาครั้งแรกในพระพุทธศาสนา หมายถึง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ความหมายเหมือนกับ: ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
คำที่เกี่ยวข้อง: First Sermon of the Buddha
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาให้แก่ปัจจวัคคี
n style of Buddha in the attitude of giving a sermon
ความหมายเหมือนกับ: ปางปฐมเทศนา