ปฐมสมโพธิ

ภาษาอังกฤษ


n life of the Buddha
คำอธิบาย: ชื่อคัมภีร์ว่าด้วยประวัติของพระพุทธเจ้า
หน่วยนับ: เล่ม, ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: คัมภีร์ปฐมสมโพธิ
คำที่เกี่ยวข้อง: name of a treatise on the Buddha´s life
ตัวอย่างประโยค: ผนังบางภาพในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับการบันดาลใจมาจากคัมภีร์ปฐมสมโพธิ