ปฐมฤกษ์

ภาษาอังกฤษ


n auspicious inauguration
คำอธิบาย: ช่วงเวลาแรกของฤกษ์
ความหมายเหมือนกับ: การเริ่มต้น , ครั้งแรก
คำที่เกี่ยวข้อง: auspicious time , initial period , beginning
ตัวอย่างประโยค: โบราณกาลมีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการทำนาปลูกข้าวของแต่ละปี