ปฐมพยาบาล

ภาษาอังกฤษ


n first aid
คำอธิบาย: การรักษาพยาบาลขั้นต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนส่งต่อไปยังแพทย์
ความหมายเหมือนกับ: การดูแลเบื้องต้น , การรักษาเบื้องต้น , การพยาบาลเบื้องต้น
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะถูกส่งไปโรงพยาบาล