ปฐมดุสิต

ภาษาอังกฤษ


n name of a Thai tune
คำอธิบาย: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
หน่วยนับ: เพลง, บท