ปฐมฌาน

ภาษาอังกฤษ


n first stage of Buddhist meditation
คำอธิบาย: ฌานเบื้องต้น ได้แก่ ฌานที่ 1 มีองค์ 5 คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคตา
ความหมายเหมือนกับ: ฌานเบื้องต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: primary instincts , first absorption , initial stage of instinct
ตัวอย่างประโยค: องค์ของสมาธิอันดับแรกเรียกว่าปฐมฌาน