ปฐมกรรม

ภาษาอังกฤษ


n first duty
หน่วยนับ: ข้อ, บท
ความหมายเหมือนกับ: กฎเบื้องต้น , ข้อสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: first rule , primary rule , essential parts