ปฏิเวธ

ภาษาอังกฤษ


v attain enlightenment
ความหมายเหมือนกับ: ตรัสรู้ , เข้าใจตลอด
คำที่เกี่ยวข้อง: understand thoroughly