ปฏิสัมพันธ์

ภาษาอังกฤษ


n interaction
ความหมายเหมือนกับ: ความสัมพันธ์ , ความเกี่ยวข้อง
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มทางสังคมคือการที่บุคคลมารวมกันโดยมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด