ปฏิสังขรณ์

ภาษาอังกฤษ


v restore
คำอธิบาย: ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม (มักใช้เฉพาะวัดวาอาราม)
ความหมายเหมือนกับ: บูรณะ , ซ่อมแซม , แก้ไข , ฟื้นฟู , ปรับปรุง , ซ่อม , ปฏิรูป
คำที่เกี่ยวข้อง: repair , renovate
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการอนุมัติให้กรมศิลปากรปฏิสังขรณ์โบราณสถาน