ปฏิวาท

ภาษาอังกฤษ


n retort
ความหมายเหมือนกับ: คำโต้ , คำคัดค้าน , คำแย้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: riposte , recrimination
คำตรงข้าม: คำยินยอม , คำสารภาพ