ปฏิรูป

ภาษาอังกฤษ


v reform
คำอธิบาย: ปรับปรุงให้เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: ปรับปรุง , แก้ไข , เปลี่ยนแปลง , ปฏิวัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: change , improve , modernize , innovate
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพยายามปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น