ปฏิมากร

ภาษาอังกฤษ


n image
คำอธิบาย: รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป
ความหมายเหมือนกับ: พุทธปฏิมา , พุทธปฏิมากร , พระพุทธรูป
คำที่เกี่ยวข้อง: statue , figure , sculpture
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธชินสีห์นี้เป็นพระพุทธปฏิมากรดีล้ำเลิศประกอบด้วยพุทธลักษณะอันประเสริฐ