ปฏิมา

ภาษาอังกฤษ


n image
คำอธิบาย: รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป
ความหมายเหมือนกับ: พระพุทธรูป , พุทธปฏิมา , พุทธปฏิมากร , ปฏิมากร
คำที่เกี่ยวข้อง: statue , figure , sculpture
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธปฏิมาทั้งสองเป็นศิลปะเนื่องในพุทธศาสนานิกายเถรวาท