ปฏิภาณโวหาร

ภาษาอังกฤษ


n impromptu rhetoric
คำอธิบาย: การกล่าวเหมาะด้วยเหตุผลในทันที
ความหมายเหมือนกับ: เล่นสำนวน , ชั้นเชิงโวหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: improvisation (rhetoric) , extemporization
ตัวอย่างประโยค: เขามีปฏิภาณโวหาร