ปฏิภาณ

ภาษาอังกฤษ


n wit
คำอธิบาย: เชาวน์ไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย
ความหมายเหมือนกับ: เชาวน์ , เชาวน์ปัญญา , ไหวพริบ , ความเฉลียวฉลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: wisdom , resourcefulness , sagacity , astuteness , acumen , intellectual
คำตรงข้าม: ทื่อ , บัญญาทึบ , จนปัญญา
ตัวอย่างประโยค: เขามีปฏิภาณในการตอบคำถาม