ปฏิพากย์

ภาษาอังกฤษ


n retort
ความหมายเหมือนกับ: การกล่าวตอบ , การโต้ตอบ , การพูดโต้ตอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: reply , answer
ตัวอย่างประโยค: เขากล่าวปฏิพากย์ด้วยความโกรธ