ปฏิปทา

ภาษาอังกฤษ


n mode of practices
ความหมายเหมือนกับ: ทางดำเนิน , ความประพฤติ , วิถีปฏิบัติ , นฤติการณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: way , path , behavior , conduct , course , procedure
ตัวอย่างประโยค: พระสงฆ์ต้องมีปฏิปทาไปในทางที่ดี