ปฏิบัติภารกิจ

ภาษาอังกฤษ


v do one´s task
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติหน้าที่ , ทำหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: perform one´s mission , perform one´s duty , carry out one´s duty , discharge one´s duty
ตัวอย่างประโยค: ทหารกำลังปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนจาการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้าน